AUTOCASH – מדריך הפעלה

  • הקדמה - תחילת עבודה עם קופה רושמת
  • הגדרות - לוח מקשים- על מנת להגדיר מקש מקוצר נכנס להגדרת פעילות לכפתורים. לאחר מכן נלחץ על הכפתור
  • ביצוע מכירה - תהליך המכירה מורכב ממספר שלבים: קליטת פריט – קליטת פריט יכולה להתבצע בשלושה אמצעים: ע"י
  • כפתורים פעילים - מקשים פעילים – מציג את רשימת המקשים המקוצרים שהוגדרו במקלדת יתרת מלאי – הקשה על כפתור זה
  • דוחות - תפריט זה מאפשר הפקת דוחות שונים דוח סוף יום – ניתן להפיק את הדוח על קבצים

AUTOCASH SOFTWARE 10.1

תוכנת הקופה הרושמת המתקדמת לעסק שלך !